ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ在乌拉特中旗想买一辆兜子车

ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ 8 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠤᠨ ᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ:18147100681

在巴盟乌拉特中旗想买一辆8米的兜子车,年限无所谓,只要车况好就行。
电话:18147100681

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged , .