ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ呼和浩特市吴经理高薪诚聘工作人员

ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠨᠢ 4500 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ 2ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ 10ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂24-45ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄18548103286 ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ᠄ᠡᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ

呼和浩特市吴经理高薪诚聘工作人员

因公司业务快速发展,现面向社会诚招,高管2名,客户经理10名,年龄27岁——45岁,男女不限,底新4500元+五险一金+提成,工资高于同行业,节假日休息,六日双休, 下周一开始培训。

联系电话:18548103286找吴经理

 
Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .