ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ······巴彦淖尔市乌拉特中旗出售牧区羊牛肉····

巴彦淖尔市乌拉特中旗出售牧区羊牛肉······

巴彦淖尔市乌拉特中旗出售牧区羊牛肉·,纯天然放养,无塑料喂养。

联系电话:17704789937

 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息, ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |味蕾美食 and tagged .