ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠸᠨ ᠮᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ···低价出售乌拉特中旗温明家园商业门店两套

 
 

ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠸᠨ ᠮᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠸᠨ ᠮᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠰᠢᠯ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠤ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ:18604789166.13088488701

低价出售乌拉特中旗温明家园商业门店两套

本人因急需资金周转,现低价出售乌拉特中旗温明家园商业门店两套,限现金交易,位置面积任意选,只限两套。

联系电话:18604789166.13088488701

 
 
 
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .