ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠫᠦ᠋ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠹᠸᠩ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ 锡林浩特出售华普联丰车

ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠫᠦ᠋ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠹᠸᠩ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠥᠷᠢᠨ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ:15148525848

锡林浩特出售华普联丰车,手续全,过户,可换车。
联系电话:15148525848

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .