ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠸᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ···韩梅速度滑冰女子5000米创个人最好成绩

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠸᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠪᠡ

2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢ᠋ᠢᠨ10 ᠤ᠋ ᠣᠷᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠳᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ 5000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠸᠢ7 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ 08 ᠰᠸᠺᠦᠨᠲ37 ᠢ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ᠋ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ11 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠠ᠋ᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

韩梅速度滑冰女子5000米创个人最好成绩

2月10日晚,经过一天的休战后,北京冬奥会速度滑冰比赛重燃战火,在国家速滑馆“冰丝带”进行了女子5000米决赛的争夺。在第二组出场的我区运动员韩梅发挥出色,滑出7分08秒37,创造了新的个人最好成绩,获得第11名。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况.