ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠤᠤ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠪᠠ内蒙古运动员赵丹获女子钢架雪车第9名

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠤᠤ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤ᠋ᠨ ᠤᠯᠢᠮᠹᠢᠺ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠤᠤ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠠ᠋ᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

内蒙古运动员赵丹获女子钢架雪车第9名

近日,北京冬奥会女子钢架雪车结束了第三轮和第四轮的较量,内蒙古运动员赵丹在第三轮滑行中出现失误,总成绩4分09秒52,无缘奖牌。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况.