2021ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠠᠽᠤᠨ ···2021呼和浩特马拉松赛受疫情因素影响取消

2021ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠠᠽᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠪᠠ

ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠠᠽᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ2021 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠠᠽᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

2021呼和浩特马拉松赛受疫情因素影响取消

内蒙古自治区呼和浩特马拉松组委会近日发公告称,受当前疫情因素影响,为防范疫情传播扩散风险,决定取消2021呼和浩特马拉松赛。
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.