ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ4 ᠠᠯᠲᠠ···内蒙古运动员斩获4金1银1铜

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ4 ᠠᠯᠲᠠ᠂1 ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂1 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯ᠎ᠡ

ᠣᠷᠴᠢᠮ2021 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢU ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ( ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ) ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠶᠦᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ4 ᠠᠯᠲᠠ᠂1 ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂1 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯ᠎ᠡ᠃

内蒙古运动员斩获4金1银1铜

近日,2021年连云港全国铁人三项冠军杯赛暨U系列冠军杯赛(第十四届全国运动会铁人三项资格赛)在江苏省连云港市举行,内蒙古运动员在比赛中夺得4金1银1铜。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.