ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄2012 ᠣᠨ ᠤ ᠹᠦᠲ᠋ᠧ 2.0t ···|西乌旗:出售2012年福特蒙迪欧致胜

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄2012 ᠣᠨ ᠤ ᠹᠦᠲ᠋ᠧ 2.0t ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠹᠦᠲ᠋ᠧ 2.0t ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄15247990220

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

西乌旗:出售2012年福特蒙迪欧致胜

2012年福特蒙迪欧致胜 2.0t 高配 车况没得说 电动座椅 座椅加热 定速巡航 等等… 都有 喜欢的联系 :15247990220

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.