ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠲᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ阿巴嘎旗:出售蒙古低音四胡

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠲᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠲᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠄18604799486

文图无关

阿巴嘎旗:出售蒙古低音四胡

出售蒙古低音四胡,联系电话:18604799468

Posted in ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ | 信息荟萃, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.