ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ7᠄0 ᠭᠤᠸᠠᠮ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ中国队7比0轻取关岛队

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ7᠄0 ᠭᠤᠸᠠᠮ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ2022 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ40 ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠮ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ7᠄0 ᠭᠤᠸᠠᠮ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

中国队7比0轻取关岛队

北京时间5月30日晚间,2022年世界杯亚洲区预选赛40强赛A组的一场比赛在中国队和关岛队之间进行。国足7比0在苏州奥体中心轻取关岛队。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.


发表评论

电子邮件地址不会被公开。

您可以使用这些HTML标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>