ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ7᠄0 ᠭᠤᠸᠠᠮ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ中国队7比0轻取关岛队

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ7᠄0 ᠭᠤᠸᠠᠮ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ2022 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ40 ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠮ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ7᠄0 ᠭᠤᠸᠠᠮ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

中国队7比0轻取关岛队

北京时间5月30日晚间,2022年世界杯亚洲区预选赛40强赛A组的一场比赛在中国队和关岛队之间进行。国足7比0在苏州奥体中心轻取关岛队。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.