ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ内蒙古自治区首届盲人象棋比赛举行

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠣᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠢ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠣᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ10 ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥᠴᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

内蒙古自治区首届盲人象棋比赛举行

近日,内蒙古自治区首届盲人象棋比赛在内蒙古自治区鄂尔多斯市举行。据了解,本次比赛分为盲人组和低视力组,共有自治区内10个盟市共计40名运动员参加本次比赛。

 

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.