ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠥ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ··· 有人叫你开启手机这个功能,千万别答应!

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠥ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠠᠢ ︕

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ︕
ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠶ ︕
ᠲᠧᠩ ᠰᠢᠶᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ App ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 9 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠩ ᠱᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠠᠮᠰᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠥᠬᠡᠶ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠳᠥᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠧᠩ ᠰᠢᠶᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ App ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ 9 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃
ᠴᠠᠩ ᠱᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠴᠦ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠢᠯᠡ ᠂ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄ 《ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠠ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠧᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ App ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠧᠩ ᠰᠢᠶᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃
ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ App ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ 《ᠴᠢ ᠲᠧᠩ ᠰᠢᠶᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠰᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ ᠃
ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠄ 《ᠴᠢᠨᠦ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ ︖》 ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄ 《ᠴᠢ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ  ᠦᠦ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠤᠤ ︖》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠂ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠄ 《ᠴᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ ︖》 ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠨᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠰᠡᠷᠡᠰᠬᠢᠨ ᠄ 《ᠲᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠮᠥᠨ ᠦᠦ ︖ ᠴᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠁》 ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠄ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠂ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ ᠴᠦ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠂ ᠴᠢᠨᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶ ᠪᠥᠬᠥᠶ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠺᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢ  ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠺᠣᠳ᠋ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠨᠡᠡᠭ  ᠴᠦ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠂ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 110 ᠳ᠋ᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠶ ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

有人叫你开启手机这个功能,千万别答应!

如果有陌生人给你打电话

提到视频会议、屏幕共享等字眼

你就要当心了

近日,国家反诈中心发现

有不法分子利用这些功能实施诈骗

被骗9万余元,受诱导开“屏幕共享”

前不久,江苏常熟一名受害人接到陌生电话,称其贷款账户没有注销会影响征信。在对方的诱导下,他下载了腾讯会议App,通过屏幕共享功能,输入身份证和验证码,结果被骗了9万余元。

常熟一名反诈民警表示,自己也曾接到这个类型的诈骗电话。

对方表示:“为了保护你的个人隐私,需要你下载小米金融App。因为需要本人操作和注销,系统会为你匹配一位腾讯会议线上注销专员,辅助您注销账户。”

当反诈民警表示已按要求下载App之后,对方接着要求:“你回到腾讯会议将共享屏幕打开,等会儿我这边教你如何操作,避免操作失误。”

随后,反诈民警“提示”骗子:“你那边的预留信息能不能看到我之前是哪个学校的?”

对方回答:“你之前是在江苏警官学院对不对?”

反诈民警笑问:“你觉得江苏警官学院毕业之后会干什么?”

对方终于反应过来了:“您是人民公安是吧?你这个账户就不用注销了……”

国家反诈中心提醒

一旦你与诈骗分子开启屏幕共享功能

即使诈骗分子不主动询问

也能看到你手机上的所有信息

包括密码、验证码等

从而转走卡内资金

因此不要与陌生人开启屏幕共享功能

涉及私人信息

特别是银行卡密码、验证码时

一定要谨慎!

如果被骗,请立即拨打110报警

Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手.


发表评论

电子邮件地址不会被公开。

您可以使用这些HTML标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>