ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠄09 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠸᠻᠧᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售 09年斯柯达晶锐

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠄09 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠸᠻᠧᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

09 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠸᠻᠧᠳᠠ ᠵᠢᠩ ᠷᠥᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠡᠨᠳᠡᠯ ᠣᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠄ 15247879947

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

出售 09年斯柯达晶锐

自家车 09年斯柯达晶锐,发动机、车底盘状况良好、无事故车辆。现出售有意者联系15247879947。

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.