ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ东乌旗 出售华融小区楼房

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠷᠦᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ120 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ13 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠥᠭᠴᠦ ᠵᠢᠬᠡᠯᠯᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠄14747198089

东乌旗 出售华融小区楼房

东乌旗 出售华融小区楼房四楼120平米…精装修!首付13万!能做贷款!…证件齐全!拎包入住!电话14747198089

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.