ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ···内蒙古自治区工业和信息化厅

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ 17 ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠡᠷᠡᠢ᠃

内蒙古自治区工业和信息化厅

招聘人数:11人
岗位性质:事业编制
报名方式:网络报名
报名网址:内蒙古人事考试和培训网(网址:http://www.impta.com.cn)
报名时间:
第一阶段“蒙汉兼通”、“项目人员”和“高校毕业生”岗位报名
报名时间:2021年4月12日9:00—4月15日12:00
第二阶段普通岗位和部分变更属性岗位报名
报名时间:2021年4月21日9:00—4月24日12:00

Posted in ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ | 信息荟萃, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.