ᠯᠢ ᠨᠦᠸᠸ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售:雷诺车

ᠯᠢ ᠨᠦᠸᠸ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

2011  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠯᠢ ᠨᠦᠸᠸ(2.5排量) ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ :16604748679、

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ : ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

出售:雷诺车

11年12月30号上户,检车保险同步,2.5排量,知根知底便宜车,16604748679

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.