ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ: ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ海拉尔:出售楼房

ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ: ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢ ᠮᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 87 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 18 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠣᠷᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠄ 158-4704-8829

海拉尔:出售楼房

出售楼房、车库:电视台家属楼 87㎡ 六楼
伊敏嘉园三期 车库 18㎡
️ :158-4704-8829

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.