ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠺᠠᠢ ᠶᠤᠸᠸᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ乌兰花:出售凯越旅行版

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠺᠠᠢ ᠶᠤᠸᠸᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ18 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠢ ᠶᠤᠸᠸᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠣᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 18347467111

乌兰花:出售凯越旅行版

凯越旅行版,1.8自动,蒙A户,费用明年,行驶18万㎞,全车没事故,4条新轮胎,乌兰花看车,价格便宜不过万18347467111

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场.