ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ呼和浩特:出租五塔东街小学学区房

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠄ 13214061175

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

呼和浩特:出租五塔东街小学学区房

出租五塔东街小学学区房 拎包入住
联系电话 13214061175
价格面议

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.