ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ细雨

  ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ 

    ᠭᠤ᠊ ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠵᠠᠪ

ᠲᠣᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠢᠭᠰᠡᠨ
  ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ
  ᠲᠣᠷᠯᠤᠭ ᠨᠣᠴᠤᠮᠠᠷ
  ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ
  ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ
  ᠰᠤᠯᠳᠠᠢᠨ ᠬᠣᠷᠪᠤᠢᠨ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ
  ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ
  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ
  ᠵᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
  ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ
  ᠴᠢᠬᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ
  ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠣᠪᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠲᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
  ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ
  ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠢᠶᠡᠷ
  ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ

Posted in ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ |经典赏阅.