ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ细雨

  ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ 

    ᠭᠤ᠊ ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠵᠠᠪ

ᠲᠣᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠢᠭᠰᠡᠨ
  ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ
  ᠲᠣᠷᠯᠤᠭ ᠨᠣᠴᠤᠮᠠᠷ
  ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ
  ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ
  ᠰᠤᠯᠳᠠᠢᠨ ᠬᠣᠷᠪᠤᠢᠨ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ
  ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ
  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ
  ᠵᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
  ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ
  ᠴᠢᠬᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ
  ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠣᠪᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠲᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
  ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ
  ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠢᠶᠡᠷ
  ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ

Posted in ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ |经典赏阅.


发表评论

电子邮件地址不会被公开。

您可以使用这些HTML标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>