ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠶᠤᠲᠠ···西乌:出售2008款丰田卡罗拉

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠶᠤᠲᠠ ᠺᠠᠯᠦᠸᠸᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠶᠤᠲᠠ ᠺᠠᠯᠦᠸᠸᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠄ 19138308392

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

西乌:出售2008款丰田卡罗拉

出售2008款丰田卡罗拉自动天窗特别版,(西乌旗车),开不坏的卡罗拉等您驾驭。联系电话19138308392

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场.