ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠾᠸ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠯᠠᠢ西辽河畔 白鹭起舞

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠾᠸ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠯᠠᠢ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠯᠠᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠢᠯᠦᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠾᠸ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠨᠠᠬᠢᠯᠵᠠᠨ ᠪᠦᠵᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 》ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

西辽河畔 白鹭起舞

初冬,4只白鹭飞临内蒙古通辽市开鲁县西辽河岸边,悠然觅食、翩翩起舞。白鹭主要分布在我国南方一带,在北方很罕见。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ|休闲时光.