《 ᠱᠧᠨ ᠱᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ》沈石溪动物小说鉴赏

《 ᠱᠧᠨ ᠱᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ》 ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ 《 ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠱᠧᠨ ᠱᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠲᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ《 ᠱᠧᠨ ᠱᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ》 ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠮᠢᠲᠤᠯᠢᠭ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

沈石溪动物小说鉴赏

沈石溪《动物故事画册》,刻画了一系列感人肺腑的动物形象,故事情节惊心动魄,展示了神秘的动物情感世界。

Posted in ᠨᠤᠮ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ |名著推荐.


发表评论

电子邮件地址不会被公开。

您可以使用这些HTML标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>