ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ: ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ西旗:出售楼房

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ: ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠳᠡᠬᠢ129.03 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ22.36 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠣᠷᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠦ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠄13848708366

西旗:出售楼房

出售楼房:阿拉坦小区二期二号楼4楼129.03平方米,车库22.36平方米,证照齐全、带部分家具,房屋格局好,位置佳、临近索日雅幼儿园、一中、交通便利。
联系电话:13848708366

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场.