ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠱᠠᠲᠦ ᠲᠠᠢ···察右后旗:出售白音乌拉小区电梯房三楼

ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠱᠠᠲᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠭ᠎ᠠ167 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠱᠠᠲᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠄ 13304744499

察右后旗:出售白音乌拉小区电梯房三楼

出售后旗白音乌拉小区电梯房三楼,面积167平米,四室双卫,展油活水,价格绝对惊喜。
13304744499

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场.