ᠮᠢᠳᠤᠭᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ( ᠨᠢᠭᠡ)米都格玛作品欣赏(一)

米都格玛—蒙古国画家,现在就读于中国美术学院。疫情过后深圳等城市举办过个人画展。

来源 :启言网

ᠮᠢᠳᠤᠭᠮ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠩᠬᠡᠷᠴᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ|休闲时光.