ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠩᠰᠡᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ内蒙古藤球男队获全国藤球锦标赛四人组冠军

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠩᠰᠡᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ2020 ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠩᠰᠡᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ᠌ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ᠌ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠥᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠩᠭᠢ 21:13,21:11 ᠪᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

内蒙古藤球男队获全国藤球锦标赛四人组冠军

近日,2020年全国藤球锦标赛在四川省内江市举行男子四人组决赛,内蒙古代表队与河北省精英体育集团代表队相遇,经过两局鏖战,内蒙古代表队以明显优势直落两局获得冠军,两局比分为21:13,21:11。这也是内蒙古藤球男队在全国藤球锦标赛上第二次蝉联四人组冠军。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况.