ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠄ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ  ᠳ᠋ᠦ᠍··· 内蒙古完成一处恐龙化石群抢救性发掘

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠄ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ  ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠲᠤ ᠪᠤᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭᠵᠢᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠲᠡᠪᠡ ᠃
ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ ᠃ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ 77ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ  ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠵᠤᠭᠠᠩ ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠭᠠᠩ ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ  ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠪᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

内蒙古完成一处恐龙化石群抢救性发掘

记者近日从内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗政府获悉,古生物化石专家近日完成对当地一处恐龙化石群的野外调查及抢救性发掘工作。

据了解,这处化石群位于东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇境内。近期,内蒙古自治区地质环境监测院地质遗迹保护研究室有关专家在发掘区域为恐龙骨骼化石浇筑77件石膏包装,并将这些包裹石膏的化石运往800多公里外的呼和浩特市,进行修复和研究。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ|休闲时光.