ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠥᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠺᠤᠨᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠷᠡᠯ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠤᠯᠪᠠ我区选手在全国跆拳道冠军赛中夺得一银一铜

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠥᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠺᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠷᠡᠯ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠤᠯᠪᠠ

10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ15 ᠤ ᠡᠳᠥᠷ᠂2015  ᠤᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠺᠤᠨᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠢ ᠴᠤᠤ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠸ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 68 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 67ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠳᠤᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠂᠂

我区选手在全国跆拳道冠军赛中夺得一银一铜

15日,2015年全国跆拳道冠军赛进入了激烈比拼的第二天,我区选手在四个大级别比赛中出场亮相,并取得了一银一铜和一个第五名的好成绩。
因参加本次比赛的均运动员为2015年全国跆拳道锦标赛的前8名选手,实力自然都不容小觑,他们各展其能使这场比拼变得更加激烈,也更加好看。经过激烈拼搏,我区选手靳海超夺取了男子80kg比赛的亚军,徐艳杰获得了男子68kg季军,王欢取得了女子67kg第五名。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .