ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠲᠤ – 43.6℃ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ呼伦贝尔出现-43.6℃极寒天气

 

ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠲᠤ – 43.6℃ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ

12ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 20 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ 13 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 8 ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ 13 ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ -40℃ᠡᠴᠠ ᠳᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠺᠦᠮᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ -43.6℃ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢ

内蒙古启言网配图

呼伦贝尔出现-43.6℃极寒天气

12日20时至13日08时,呼伦贝尔市13个监测站出现低于-40℃的极寒天气,最低气温出现在根河市的乌力库玛,达到-43.6℃。
  来源:内蒙古启言网摘自《中国新闻网》

Posted in ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ | 信息荟萃.