ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠸᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠴᠢ ᠳᠦᠷᠥᠬᠦᠯᠪᠡ内蒙古女枪手陈东琦夺冠

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠸᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠴᠢ ᠳᠦᠷᠥᠬᠦᠯᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠹᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠴᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠸᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠫᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 460.4 ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠷᠥᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

内蒙古女枪手陈东琦夺冠

近日,国家步枪射击队在浙江省射击射箭自行车运动管理中心举行的三场东京奥运会初步队伍选拔赛收官。

我区运动员陈东琦在20日进行的女子50米步枪三种姿势项目(第三场)中,以资格赛1178环排名第二的成绩进入决赛。经过激烈的争夺,陈东琦以决赛460.4环的成绩获得第一名。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况.