ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ阿巴嘎旗:出售查干淖尔小区3楼100平米精装楼房

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ᠋ ᠪᠢᠯᠬᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ100 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠄ 15047950070

文图无关

阿巴嘎旗:出售查干淖尔小区3楼100平米精装楼房

出售查干淖尔小区3楼100平米精装楼房、
家具家电齐全、领包入住、价格面议。
联系电话:15047950070、
15048952781

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场.