ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠪᠠᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ鄂温克:卖苏白牛

ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠪᠠᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠰᠦᠪᠠᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠄ 13314816682

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

鄂温克:卖苏白牛

卖苏白牛 牛在辉苏木完工托海嘎查 联系电话️13314816682

Posted in ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ | 信息荟萃.