ᠵᠠᠩ ᠮᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 张敏刚油画作品鉴赏

ᠵᠠᠩ ᠮᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠵᠠᠩ ᠮᠢᠨ ᠭᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠂ 1973 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠭ ᠪᠠᠩ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ》ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

张敏刚油画作品

张敏刚,1973年出生于云南省大理,云南省大理州鹤庆县第一中学美术高级教师。大理州美术家协会会员,长期致力于高中美术教学、油画创作与研究,坚持写生20余年。
来源:水彩在线

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ|休闲时光.