ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ᠄ᠬᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ蓝旗:卖优种公羊

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ᠄ᠬᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠊ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄13848495122

蓝旗:卖优种公羊

蓝旗:卖优种公羊,联系电话:13848495122

Posted in ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ | 信息荟萃, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.