ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ  ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢᠳᠤᠬᠤ ᠃᠃甜食不是孩子龋齿的主因

ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ  ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ

《ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠡᠭ ᠬᠡᠮᠳᠤᠬᠡᠨ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 5 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ 66% ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠠ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ︔ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠤᠢᠬᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠠ ᠵᠠᠢᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ 

 

甜食不是导致孩子龋齿的主因

“甜食不是导致龋齿的唯一因素”。北京口腔医院专家表示。我国5岁儿童的乳牙患龋率为66%,在世界上处于较高水平;龋齿是一种多因素导致的慢性疾病,如遗传因素、牙齿发育结构、清洁不力、牙菌斑等都是诱因。另外,这个甜食不一定特指蔗糖。像面包、面条、米饭等淀粉类食物,残留在口腔也会变成糖,最终被细菌分解成酸,酸会腐蚀牙齿,时间长了,就会形成龋齿。所以,首先,相同量的糖,一次性短时间吃完比分次长时间吃危害要小;其次,尽量选择粘性不强的甜食,越黏的食物越容易长时间附着在牙面上,且不容易清洁;最后,吃完甜食要及时漱口或刷牙。
   来源:互联网

Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手.