ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ···第七届内蒙古国际马术节9月5日开幕

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦᠨᠤᠳᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦᠨᠤᠳᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ : ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

第七届内蒙古国际马术节9月5日开幕

2020内蒙古马赛暨第七届内蒙古国际马术节,今日在呼和浩特市奥威蒙元马文化运动休闲小镇开幕。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况.