ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ乌兰察布:现有冷库出售,有门脸房11间

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠲᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ7000 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ(ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ) ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄13664055199

现有冷库出售,有门脸房11间

现有冷库出售,有门脸房11间, 三个速冻库 一个排酸库 两个储藏库,总占地面积7000多平米,手续齐全包括土地。加工白条羊车间 剔骨车间 加工卷肉车间 工人休息房间一应俱全 羊源量大欢迎有实力的老板电话垂询 :13664055199 地址:乌兰察布察哈尔右翼后旗土牧尔台镇

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠳ᠋ᠦ |为您服务.