ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ低价出售楼房

ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ76 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠄ 15334793003

低价出售楼房

低价出售楼房/巴音西区76平米/5楼/精装【电话】15334793003

Posted in ᠲᠡᠷᠬᠡ·ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车房信息.