ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠤᠷᠭᠠᠴᠢᠳ盛夏草原 激情套马

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠤᠷᠭᠠᠴᠢᠳ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠣᠢᠳᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠢ᠋ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ

盛夏草原 激情套马

近日,内蒙古西乌珠穆沁旗在巴彦胡舒苏木白马繁育基地的草原上进行套马活动,向广大游客展示套马技艺和草原民俗文化。 新华社记者连振摄

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ|休闲时光.