ᠮᠠᠥ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ᠄ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠦ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ··· 毛项峡谷:黄土高原上的自然奇观

ᠮᠠᠥ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ᠄ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠦ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᡁᠢ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠱᠤᠧᠠᠩ ᠾᠧ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠪᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

毛项峡谷:黄土高原上的自然奇观

毛项峡谷位于陕西省延安市志丹县双河镇毛项村,峡谷全长12公里,分为9段,曲折绵延,谷内石壁凹凸不平,其中最窄处只能容一人侧身通过,堪称黄土高原上的自然奇观。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后.