ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠨᠴᠤᠧᠠᠨ᠄ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ··· 重庆南川:鸟语花香迎春来

ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠨᠴᠤᠧᠠᠨ᠄ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠠᠢᠰᠤᠢ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠨᠴᠤᠧᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠧᠠᠱᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠢᠲᠠᠩ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠂ ᠭᠣᠢᠳᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ :ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

重庆南川:鸟语花香迎春来

3月1日电(刘新吾、刘政宁)春暖花开时节,重庆市南川区花山公园的贴梗海棠迎春绽放,引来各种鸟儿采食花蜜,绘就出一幅鸟舞春天图画。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后.