ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ阵雨

ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ

        ᠭᠤ᠊᠂ ᠷᠠᠰᠢᠵᠠᠪ
   
  
ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠳᠴᠦ
ᠢᠯᠳᠦ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ
ᠭᠠᠩ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠢ᠋ᠢᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ
ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠣᠢᠲᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ
ᠳᠦᠰ ᠫᠢᠰ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ ᠤᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ

  
  
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠤᠳᠦ
ᠬᠠᠶᠠ ᠢᠯᠪᠢᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ
ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ
ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ
ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠭᠠᠳ
ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠨ ᠭᠣᠳ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ

  
  
ᠴᠠᠩ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠢᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡᠳ
ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ
ᠴᠠᠩ ᠡᠸ ᠳᠠᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ
ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

Posted in ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ |经典赏阅.