2020 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ··· 2020年金球奖因疫情取消

2020 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

《ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠤᠭᠡ 》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ᠬᠡᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ 《ᠲᠦᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠤᠳᠠᠮᠠᠭ 》 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠤᠰ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ 1956 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠡ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠡ ᠠᠵᠢ

2020年金球奖因疫情取消

《法国足球》杂志官方近日宣布,由于疫情影响使得今年的金球奖评选“缺乏足够公平的条件”,所以该奖项今年将取消。这也是自1956年创办以来,金球奖首次取消评选。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况.