ᠳᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ道日娜成为内蒙古首位女子成年赛事足球裁判员

ᠳᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ2020 ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ᠋ ᠨᠠᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠴᠳᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠢ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

道日娜成为内蒙古首位女子成年赛事足球裁判员

近日结束的2020中国足协乙级联赛、女子成年赛事裁判人员在线培训中,内蒙古籍女子裁判员道日娜在体能测试考核合格后成为了我区首位足球女子成年赛事裁判员。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况.