ᠯᠢ ᠾᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ 李辉水墨人物作品欣赏

ᠯᠢ ᠾᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ

ᠯᠢ ᠾᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ《ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠧᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠭᠡ 》 ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠂   ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠡᠯ᠂ 《 ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ · ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ —ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠦᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠤᠨ  ᠤᠨ  ᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ 》 ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠂ 《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠳᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠭᠡ 》 ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠡᠯ᠂ 《 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ 》 ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ 《 ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ —ᠯᠢ ᠾᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ CCTV.com

李辉水墨人物作品欣赏

李辉的国画作品曾获"民族百花奖—— 中国各民族美术作品展览"优秀奖、铜奖,"高原·高原—— 中国西部美术展中国画年度展" 一等奖、三等奖、优秀奖,"第三届全国少数民族美术作品展"铜质收藏奖,"第二届中国民族美术双年展"优秀作品等;出版有《中国画名家作品集— 李辉水墨人物》。
来源:CCTV.co

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ|休闲时光.