ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ阿巴嘎旗:出售楼房

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠬᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠬᠦᠳᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ102 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄13754193285

阿巴嘎旗:出售楼房

阿巴嘎旗别力古台镇别力古台小区街面二层楼!102平米,后面有16平米的院子可以盖成小屋子!
联系电话:13754193285

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.