ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ我的秘密

 

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ       

    
    
    ᠰᠢᠷᠠᠢᠳ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
    
       
       
ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ
ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠡᠲᠦ
ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ ᠮᠡᠲᠦ
ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ
ᠣᠩᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠠᠮ ᠮᠡᠲᠦ
ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠮᠡᠲᠦ
ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠪᠢ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠭᠣᠶᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ
    
    
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠮᠡᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ
ᠬᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ︖
  ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ       

Posted in ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ |经典赏阅, ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|助手.